Verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens


BVBA VANCLOOSTER-DENDAUW - COLLIN WIJNEN
KALANDEBERG 5, 9000 GENT    
KREKELPUT 17, 9700 OUDENAARDE

INFO@COLLIN.BE                          
09/225.01.20 - 055/30.29.08
BTW NR : BE 0424.285.819
RECHTSVORM : BVBA 
RECHTSPERSONENREGISTER : RPR GENT  


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van COLLIN Wijnen, een BVBA (Bvba Vanclooster-Dendauw) met maatschappelijke zetel te Kalandeberg 5, 9000 Gent, BTW BE 0424,285,819, RPR Gent, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Elke bezoeker/gebruiker van deze website verklaart deze voorwaarden te hebben gelezen en zich ermee akkoord te verklaren. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Collin wijnen aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Collin wijnen niet. Collin wijnen is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Collin wijnen is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Collin wijnen. Collin wijnen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Wat betreft de jaargangen wordt er zoveel mogelijk gestreefd naar het vermelden van het exacte jaargang. Indien een jaargang echter is uitgeput, wordt het volgende jaargang geleverd indien voorradig en dezelfde prijs. Indien de prijs gedaald is, wordt het verschil terugbetaald. Indien de prijs gestegen is, zal de klant hiervan voorafgaandelijk verwittigd worden. 


Artikel 4: Online aankopen/Betaling

Betaling gebeurt online, ter afrekening op onze webshop bij het afronden van uw bestelling, zonder enige aftrek of korting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot volledige betaling van al hetgeen de koper uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ons geleverde zaken aan ons verschuldigd is.

Collin wijnen is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in Belgie. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

De opgegeven levertijden gaan in op de eerstvolgende werkdag waarop de betaling op onze rekening is verschenen. De door ons opgegeven levertijden zullen nooit beschouwd worden als fatale termijn, en worden steeds bij benadering opgegeven. Vertragingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding, noch tot gehele of gedeeltelijke verbreking van het contract of order, wanneer deze het gevolgd zijn van iedere vorm van overmacht. Als de aangekochte goederen niet meer in stock voorradig zijn, en moeten worden aangekocht bij een producent-leverancier, zal de verkoper niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de uitgestelde leveringstermijn, en kan hem geen schadeloosstelling ten laste gelegd worden. Het transport van de goederen gebeurt voor rekening en risico van de koper. Indien de koop uit verschillende leveringen bestaat, zal elke levering afzonderlijk worden aangerekend.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Collin wijnen.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Collin wijnen was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Collin wijnen. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Collin wijnen te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

(Art. 46, $1, 2=B0 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming)
"De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst."

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten. Volgens de wet van 6 april 2010 kan de klant binnen de 14 werkdagen na levering van het product zonder boete en zonder opgave van motief het verzakingsrecht uitoefenen. Deze termijn geeft de klant de mogelijkheid het gekochte product te beoordelen zoals in een etalage. De goederen mogen dus niet gebruikt, geopend of beschadigd zijn. Samen met de retourzending stuurt de klant alle toebehoren, bijgevoegde documentatie, garantiebewijzen en origineel verpakkingsmateriaal. De consument stuurt het product terug op zijn of haar kosten. Collin wijnen is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat. Indien de consument zich houdt aan de voorwaarden van het herroepingsrecht, zal Collin wijnen binnen de 14 dagen zorgen voor de terugbetaling van de betaalde bedragen, uitgezonderd de leveringskosten. Goederen die specifiek voor de koper ontworpen zijn worden niet teruggenomen en de koper kan zich dus niet beroepen op het herroepingsrecht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;

 

Artikel 8: Garantie/Aansprakelijkheid/Klachten

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Collin wijnen.

Indien de garantieverplichtingen niet door derden (zoals fabrikanten) worden nagekomen, kan de koper jegens de verkoper de klassieke garantie doen gelden. Diens aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten. In geval van een gemotiveerde, tijdige klacht is de verkoper uitsluitend gehouden tot herstel van het gebrek; dan wel de levering van vervangende goederen c.q. onderdelen, na teruggave van de gebrekkige zaken c.q. onderdelen. Een terugbetaling van de ontvangen koopsom is niet aan de orde dan met uitdrukkelijke overeenkomst tussen beide partijen. Indien de koper zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de verkoper aan de goederen enige reparatie en/of wijziging heeft uitgevoerd, of laten uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting van de verkoper. De verkoper is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en/of derden. De verkoper zal nimmer aansprakelijk worden gesteld voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, winstderving, edm.


Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper onmiddellijk na levering (max 24h) aan ons ter kennis worden gebracht. Stuur een e-mail met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht, onder opgave van de factuur waarmee de betreffende goederen zijn gefactureerd. Koper dient de geleverde materialen onmiddellijk aan een zorgvuldige en tijdige controle te onderwerpen. Na verloop van 24h na de levering vervalt het vorderingsrecht van de koper mbt alle zichtbare gebreken aan de goederen.

 

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Collin wijnen is bereikbaar via e-mail op info@collin.be of per post op het volgende adres Kalandeberg 5, 9000 Gent. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Collin wijnen respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Collin wijnen, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Collin wijnen.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Collin wijnen heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Collin wijnen om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.